Výbor regionů

 

Výbor regionů byl založen v roce 1994 Smlouvou o Evropské unii a je poradním orgánem složeným ze zástupců evropských regionálních a místních úřadů. S Výborem regionů je třeba konzultovat před rozhodnutím EU v otázkách místní a regionální správy, jako je regionální politika, životní prostředí, vzdělávání a doprava.

 

Výbor má 344 členů, maximální počet členů stanovuje Lisabonská smlouva na 350. Počet zástupců z každého členského státu přibližně odráží počet jeho obyvatelstva a je následující:

 

Francie, Itálie, Německo a Spojené království:   24
Polsko a Španělsko:   21
Rumunsko:   15
Belgie, Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko a Švédsko:   12
Dánsko, Finsko, Irsko, Litva a Slovensko:     9
Estonsko, Lotyšsko a Slovinsko:     7
Kypr a Lucembursko:     6
Malta:     5
CELKEM 344

 

Členy výboru jsou politici s voleným mandátem na lokální nebo regionální úrovni. V případě českých členů se tedy jedná o hejtmany, primátory, starosty či členy místních a krajských zastupitelstev.

 

Členové Výboru regionů jsou nominováni vládami EU, pracují ale politicky zcela nezávisle. Rada Evropské unie je jmenuje nafunkční období pěti let s možností jejich opětovného jmenování. Výbor regionů jmenuje ze svých řad předsedu na funkční období dvou let. Prezident španělského autonomního regionu Murcia Ramón Luis Valcárcel Siso byl v červenci 2012 zvolen předsedou Výboru regionů pro období 2012 – 2015. První místopředsedkyní byla zvolena dosavadní předsedkyně Výboru regionů Mercedes Bresso.

 

Jaké jsou úkoly tohoto výboru?

 

Úkolem Výboru regionů je prosazovat názory místních a regionálních orgánů na právní předpisy EU. Výbor tak činí předkládáním stanovisek k návrhům Evropské komise, Rady a Evropského parlamentu.

 

Komise, Parlament či Rada musejí konzultovat s Výborem regionů v otázkách, které se přímo dotýkají místních a regionálních orgánů, mohou však s výborem konzultovat i kdykoli jindy. Výbor může z vlastní iniciativy zaujímat stanoviska a předkládat je Komisi, Radě a Parlamentu.

 

Jak je práce výboru organizována?

 

Výbor regionů pořádá každý rok šest plenárních zasedání, v jejichž rámci je definována jeho obecná politika a jsou přijímána stanoviska.

 

Členové výboru pracují dále v odborných „komisích“, jejichž úkolem je připravovat předběžné návrhy stanovisek na plenární zasedání. Těchto komisí je celkem šest:

 

  • Komise pro politiku územní soudržnosti (COTER)
  • Komise pro hospodářskou a sociální politiku (ECOS)
  • Komise pro vzdělávání, mládež, kulturu a výzkum (EDUC)
  • Komise pro životní prostředí, změnu klimatu a energetiku (ENVE)
  • Komise pro občanství, správu, institucionální a vnější věci (CIVEX)
  • Komise pro přírodní zdroje (NAT)

 

Členové Výboru regionů jsou dále zařazeni dle své politické příslušnosti do politických skupin. Ve Výboru regionů existují 4 politické skupiny (viz níže). Někteří členové nejsou zařazení do žádné z politických skupin.

 

  • Evropská strana lidová (EPP) – v této skupině jsou zařazeni členové ze KDU-ČSL a členové dalších politických stran na základě osobní žádosti.
  • Strana evropských socialistů (PES) – v této skupině jsou zařazeni členové ze strany ČSSD.
  • Skupina aliance liberálů a demokratů v Evropě (ALDE).
  • Skupina Evropské aliance (UEN).

 

Hlavní město Praha od roku 2004 koordinuje činnost české národní delegace. Národním koordinátorem byl nominován František Cipro, jeho zástupkyní Linda Kopecká.

 

Aktuality:

 

Na schůzce české národní delegace dne 9. 10. 2012 byl novým předsedou zvolen zastupitel města Plzně pan Petr Osvald.

 

Dne 19. 7. 2012 schválil Výbor regionů stanovisko k nařízení Evropského parlamentu a Rady „Evropská územní spolupráce“, jehož zpravodajem byl člen české národní delegace pan Petr Osvald.

 

Podrobněji viz:

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Zastupce-Ceska-v-EU-Rozhodujeme-my-ne-Brusel-240473

http://www.regionpodlupou.cz/364-plzensky-politik-bodoval-v-bruselu-s-materialem-o-cerpani-evropskych-penez-po-roce-2014.xhtml