Členství hlavního města Prahy v mezinárodních organizacích naplňuje některé konkrétní cíle zahraniční politiky města; především upevňuje vztahy s dalšími zahraničními metropolemi, posiluje kulturní, politickou i ekonomickou spolupráci s nimi a v neposlední řadě také pomáhá propagaci města v zahraničí.

Díky dlouhodobému postupnému procesu reorganizace členství HMP v mezinárodních organizacích je nyní jejich počet stabilizován a HMP je řádným členem v těchto organizacích: EUROCITIES, POLIS, IRE, European Mozart Ways a Lize historických měst.

Zásadní místo mezi mezinárodními organizacemi zaujímá síť EUROCITIES, která je základem mezinárodní spolupráce HMP s ostatními evropskými metropolemi.

Praha je také členem UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization / Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu), kde ji ale primárně zastupuje stát.

 

EUROCITIES

Organizace EUROCITIES je nejdůležitějším uskupením velkých evropských měst a je zaměřena na prosazování politiky EU v řízení a rozvoji měst, na rea­lizaci společných mezinárodních projektů a na vzájemnou výměnu informací a zkušeností. Sdružuje více než 140 velkých měst a dalších zhruba 40 přidružených partnerských měst z 36 zemí Evropy.

Cílem EUROCITIES je ekonomická prosperita a udržitelný rozvoj měst a regionů, vytváření nových pracovních příležitostí v nich, posilování sociální soudržnosti a ochrana prostředí. Organizace také zajišťuje dialog mezi evropskými metropolemi a institucemi Evropské unie.

EUROCITIES je komplex sedmi samostatných sítí a své aktivity realizuje v šesti odborných fórech (Fórum pro ekonomický rozvoj, Kulturní fórum, Fórum pro životní prostředí, Fórum pro znalostní společnost, Mobility fórum a Fórum pro sociální záležitosti) a koordinačním Fóru pro mezinárodní spolupráci. Členové jednotlivých fór se pravidelně setkávají na svých zasedáních, kde si vyměňují informace a pracují na společných projektech. Další zdroje sdílených informací představuje informační zpravodaj, webové stránky, informace zasílané internetem a odborné konference.

Hlavní město Praha je členem sdružení od roku 1993, kdy jako pozorovatel do sítě vstoupilo. Po vstupu ČR do EU se stala Praha řádným členem.

Spolupráce HMP s touto mezinárodní organizací, resp. participace na jejích programech, je aktivní, soustavná a  pro mezinárodní vztahy HMP zásadní.

Website: http://www.eurocities.org/main.php

 

POLIS

Organizace POLIS je sítí velkých evropských měst a regionů, která napomáhá výměně zkušeností a informací v oblasti dopravy, rozvoji inovativních technologií a politik pro místní dopravu. Svým členů umožňuje zapojit se do konkrétních mezinárodních projektů.

Spolupráce HMP, tedy zástupců DOP MHMP, je aktivní, dlouhodobá a pro město velmi přínosná.

Website: http://www.polis-online.org/

 

IRE – Institut der Regionen Europas

IRE – Institut der Regionen Europas je mezinárodní nevládní organizace, která podporuje ekonomické a politické vztahy mezi evropskými regiony a městy.

Spolupráce zástupců města na aktivitách této organizace je spíše omezená.

Website: www.institut-ire.eu

 

European Mozart Ways

Organizace European Mozart Ways je mezinárodní síť spojující města, regiony a instituce v deseti evropských zemích, které Mozart navštívil během svých cest.

Spolupráce zástupců města na aktivitách této organizace je spíše omezená.

Website: www.mozartways.com

 

Liga historických měst (The League of Historical Cities)

Liga historických měst je sdružení historických měst celého světa. Každý měsíc vydává Liga časopis, kde prezentuje svoji činnost, rozhovory se členy a odborné články. Pro své členy pořádá pravidelné odborné konference.

Spolupráce zástupců HMP je omezená na ad hoc aktivity.

Website: http://www.city.kyoto.jp/somu/kokusai/lhcs/eng/index.htm